🔻شرط جدید کاندیدا شدن در انتخابات مجلس و شورای شهر:.. معرفی از طرف یک حزب یا امضای ده هزار نفر …

🔻شرط جدید کاندیدا شدن در انتخابات مجلس و شورای شهر :

معرفی از طرف یک حزب یا امضای ده هزار نفر


@antioligarchie