🔻‏من دچار توهم شدم یا همه دارند حرفای احمدی نژاد را تکرار میکنند؟! 🀄️مارکس وبر …

🔻‏من دچار توهم شدم یا همه دارند حرفای احمدی نژاد را تکرار میکنند؟! شش ماه اول حرفای احمدی نژاد را مسخره میکنند و بعد از شش ماه تا یکسال همان حرفا را به عنوان ایده های خودشون طرح و پیشنهاد میکنند؟!

🀄️مارکس وبر


@antioligarchie