‍ خوشبختی از آن کسی است،. که درفضای شکرگزاری زندگی کند!. چه دنیا به کامش باشد و چه نباشد

‍ خوشبختی از آن کسی است،
که درفضای شکرگزاری زندگی کند!
چه دنیا به کامش باشد و چه نباشد
چه آن زمان که می دود و نمیرسد
و چه آن زمان که گامی برنداشته،
خود را در مقصد می بیند
چرا که خوشبختی چیزی جز آرامش نیست

💟 @asrare_movafaghiyat