آغاز تخفیفات دوره‌های غیر حضوری. «استاد بیات» به مناسبت نیمه شعبان🌹..۴۰ درصد تخفیف

آغاز تخفیفات دوره‌های غیر حضوری. «استاد بیات» به مناسبت نیمه شعبان🌹..۴۰ درصد تخفیف

آغاز تخفیفات دوره های غیر حضوریِ
"استاد بیات" به مناسبت نیمه شعبان🌹

40 درصد تخفیف
بر روی 7 دوره تخصصی آموزشی
با موضوع "جذب خواسته ها"

جهت تهیه دوره
عبارت "دریافت دوره"
را به آیدی زیر ارسال کنید👇
@Telepaladmin