همه اتفاقات خوب برای. انسانهای مثبت اندیش می‌افتد. انسانهایی که زیبا فکر میکنند

همه اتفاقات خوب برای. انسانهای مثبت اندیش می‌افتد. انسانهایی که زیبا فکر میکنند

همه اتفاقات خوب برای
انسانهای مثبت اندیش می‌افتد
انسانهایی که زیبا فکر میکنند
با دیگران با محبت رفتار میکنند
و به زندگی لبخند میزنند...

💟 @asrare_movafaghiyat