هفت راز خوشبختی🍃. متنفر نباش. عصبانی نشو

هفت راز خوشبختی🍃
متنفر نباش
عصبانی نشو
ساده زندگی کن
کم توقع باش
همیشه لبخند بزن
زیاد ببخش
یک دوست و همراه خوب داشته باش..🍃

💟 @asrare_movafaghiyat