تحقیقات نشان می‌دهد روابطی که به مدت طولانی ادامه می‌یابد و حتی دو طرف در سنین پیری هم از رابطه شان راضی هستند معمولا دو ویژگی مهم

تحقیقات نشان می‌دهد روابطی که به مدت طولانی ادامه می‌یابد و حتی دو طرف در سنین پیری هم از رابطه شان راضی هستند معمولا دو ویژگی مهم

تحقیقات نشان می‌دهد روابطی که به مدت طولانی ادامه می یابد و حتی دو طرف در سنین پیری هم از رابطه شان راضی هستند معمولا دو ویژگی مهم در هر طرف وجود دارد: "بخشش و مهربانی"

💟 @asrare_movafaghiyat