ایمان مطلق ….. ✅

ایمان مطلق

#بسیار_مهم

#امیرحسین_بیات


@asrare_movafaghiyat