اخبار نوشته بود که «تیم ملی فوتبال زنان ایران» با تساوی مقابل تیم ملی فوتبال زنان هند متوقف شد …گفتم همین عبارت «تیم ملی فوتبال زن

اخبار نوشته بود که «تیم ملی فوتبال زنان ایران» با تساوی مقابل تیم ملی فوتبال زنان هند متوقف شد.

گفتم همین عبارت «تیم ملی فوتبال زنان ایران» خودش برای این بانوان برد بزرگی است. نه زمین مناسبی برای تمرین دارند و نه لیگ مناسب و سراسری برای رقابت داخلی و نه خیلی چیزهای دیگر. اینکه در این وضعیت این دختران تیمی تشکیل دادند و به رقابتهای آسیایی رفتند، خودش برد بزرگی است برای آنها. صد البته که با این اراده احتمال برد هم دارند.

خدا قوت به «تیم ملی فوتبال زنان ایران»

✨ @azarijahromi