این مدل قانون (مصوبه کمیسیون تلفیق در بودجه ۱۴۰۱) در خصوص خرید خدمت سربازی مشمولان غایب، ضد عدالت اجتماعی و صرفا همراستا با خواسته

این مدل قانون(مصوبه کمیسیون تلفیق در بودجه ۱۴۰۱) در خصوص خرید خدمت سربازی مشمولان غایب، ضد عدالت اجتماعی و صرفا همراستا با خواسته‌ی سرمایه‌داران است.

✨ @azarijahromi