نازک آرای تن ساقه گلی. که به جا‌نش کشتم و به جان دادمش آب،. ای دریغا به برم می‌شکند…

نازک آرای تن ساقه گلی. که به جا‌نش کشتم و به جان دادمش آب،. ای دریغا به برم می‌شکند…

نازک آرای تن ساقه گلی
که به جا‌نش کِشتَم و به جان دادمش آب،
ای دریغا به بَرَم می‌شکند…

شعر از نیما یوشیج

✨ @azarijahromi