ببینید که عده‌ای چگونه بودجه بیت المال را صرف تولید نفرت عمومی می‌کنند …سوال این نیست که در ده ثانیه چه تصمیمی گرفته می‌شود؛ سوال

ببینید که عده‌ای چگونه بودجه بیت المال را صرف تولید نفرت عمومی می‌کنند.

سوال این نیست که در ده ثانیه چه تصمیمی گرفته می‌شود؛ سوال این است که چرا هواپیمای مسافری در حال صعود با موشک در حال نزول اشتباه گرفته می‌شود؟ سوال این است که چرا در مسیر پروازی هواپیمای مسافری، سیستم پدافند مستقر می‌شود؟ و بسیاری سوالات دیگر…

زمان به سوالات این خانواده‌های داغ‌دار پاسخ خواهد داد.

داغ دل خانواده‌ها را تازه‌تر نکنید.

✨ @azarijahromi