من که درگیر کرونا شدم اما دوست داشتم در ایام جشنواره این سه فیلم را ببینم؛ ۱- موقعیت مهدی ۲- مردبازنده ۳- هناس …تعریف «ملاقات خصوص

من که درگیر کرونا شدم اما دوست داشتم در ایام جشنواره این سه فیلم را ببینم؛ ۱- موقعیت مهدی ۲- مردبازنده ۳- هناس …تعریف «ملاقات خصوص

من که درگیر کرونا شدم اما دوست داشتم در ایام جشنواره این سه فیلم را ببینم؛ ۱- موقعیت مهدی ۲- مردبازنده ۳- هناس.

تعریف «ملاقات خصوصی» و «شادروان» را هم بسیار شنیدم. اینطور که نوشته‌اند «علفزار» هم کارگردانی خوبی دارد.

اگر فیلمی در جشنواره دیده‌اید، نظر شما را می‌خوانم

✨ @azarijahromi