برخی افراد نیاز دارند تا روزی ده بار این جمله‌ی مرحوم سیدشرف‌الدین علیه الرحمه را بخوانند، بنویسند و ملکه‌ی ذهن خود کنند … «لا ینت

برخی افراد نیاز دارند تا روزی ده بار این جمله‌ی مرحوم سیدشرف‌الدین علیه الرحمه را بخوانند، بنویسند و ملکه‌ی ذهن خود کنند.

«لا ینتشر الهدى الّا من حیث انتشر الضّلال»

«هدایت منتشر نمی‌شود مگر از طریقی(به معنای امروز، زیرساختی) که ضلالت منتشر می‌شود».

#شب‌نوشت

✨ @azarijahromi