فکر را پر بدهید. و نترسید که از سقف عقیده برود بالاتر. فکر باید بپرد, برسد تا سر کوه تردید

فکر را پر بدهید
و نترسید که از سقف عقیده برود بالاتر
فکر باید بپرد, برسد تا سر کوه تردید
و ببیند که میان افق باورها
کفر و ایمان چه به هم نزدیکند
فکر اگر پر بکشد
جای این توپ و تفنگ
این همه جنگ
سینه ها دشت محبت گردد
دستها مزرع گل های قشنگ
فکر اگر پر بکشد
هیچکس کافر و ننگ و نجس و مشرک نیست


شعری منسوب به مرحوم نیما

#دل‌نوشت

✨ @azarijahromi