این روزها می‌شنوم و می‌بینم که برخی از اهالی رسانه، برای توجیه وجود تورم در کشور و وضعیت بد اقتصادی، به قیاس با شرایط دوران پهلوی

این روزها می‌شنوم و می‌بینم که برخی از اهالی رسانه، برای توجیه وجود تورم در کشور و وضعیت بد اقتصادی، به قیاس با شرایط دوران پهلوی پرداخته‌اند.

صد البته که مرور تاریخ ارزشمند است؛ اما این قیاس این را به ذهن متبادر می‌کند که «همینه که هست» و اصل انقلاب را که ارادۀ یک ملت برای تغییر همه‌جانبه در وضعیتی غیرقابل تحمل است، نادیده می‌گیرد؛ اگر شرایط سابق، قابل تحمل بود که برقرار مانده بود!

مقایسه اقتصاد همین ۴۳سال و مرور تورم در مقاطع زمانی مختلف آن و بررسی سیاستهای کشور، نشانگر بهتری برای اصلاح امور است. چرا در برهه‌هایی پس از انقلاب تورم در حد مناسب و در برهه‌هایی افسارگسیخته شده است؟ اراده‌ها باید در جهت اصلاح امور و تغییر ساختار پوسیده اقتصاد کشور به کار بیافتند نه در جهت توجیه آن که بزرگترین مخدر تغییر، توجیه است.

✨ @azarijahromi