ظاهرا تلگرام در حال نمایش تبلیغات پروژه‌های کریپتو همچون TON در کانال است و متاسفانه من هیچگونه اختیاری در نمایش یا عدم نمایش آن‌ه

ظاهرا تلگرام در حال نمایش تبلیغات پروژه‌های کریپتو همچون TON در کانال است و متاسفانه من هیچگونه اختیاری در نمایش یا عدم نمایش آن‌ها به شما عزیزان ندارم. قطعا آگاهی دارید که تبلیغ شدن یک توکن یا پروژه کریپتو از طریق سرویس‌های تبلیغات رسمی در تلگرام یا توییتر یا دیگر شبکه‌های اجتماعی به معنی معتبر بودن آن نیست.

@cryptobyalireza