در ارتباط با پروژه The Open Network یا همون TON تلگرام صرف نظر از اعتبار یا عدم اعتبار این پروژه، نکته‌ای رو عرض می‌کنم حتما بهش ت

در ارتباط با پروژه The Open Network یا همون TON تلگرام صرف نظر از اعتبار یا عدم اعتبار این پروژه، نکته‌ای رو عرض می‌کنم حتما بهش ت

در ارتباط با پروژه The Open Network یا همون TON تلگرام صرف نظر از اعتبار یا عدم اعتبار این پروژه، نکته‌ای رو عرض می‌کنم حتما بهش توجه داشته باشید: یکی از تکنیک‌هایی که پروژه‌های کریپتو (حتی بعضی پروژه‌های بزرگ و معتبر) برای جلب نظر سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنن…