فقط مهربانی است که همیشه ماندنی است. ‌

فقط مهربانی است که همیشه ماندنی است.‌