در اقتصاد آمریکا چه خبر است؟ قیمت مسکن در سراسر آمریکا به طور دیوانه‌کننده‌ای بالا رفته است

در اقتصاد آمریکا چه خبر است؟ قیمت مسکن در سراسر آمریکا به طور دیوانه‌کننده‌ای بالا رفته است

در اقتصاد آمریکا چه خبر است؟ چه اتفاقی برای اقتصاد این کشور و به تبعیت از آن برای اقتصاد جهانی دارد می‌افتد؟ قیمت مسکن در سراسر آمریکا به طور دیوانه‌کننده‌ای بالا رفته است. این افزایش دیوانه‌وار تورم در قیاس با اقتصاد آمریکاست وگرنه برای مردم کشوری مثل ایران…