رویدادهای مهمی پیش روی Harmony است:.. مطلب توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری نیست …

رویدادهای مهمی پیش روی Harmony است:

https://coinmarketcal.com/en/coin/harmony

این مطلب توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری نیست.

@cryptobyalireza