اکوسیستم فانتوم ارزش توجه و بررسی داره:

اکوسیستم فانتوم ارزش توجه و بررسی داره:

https://www.coingecko.com/en/categories/fantom-ecosystem

بدیهی است که همه موارد موجود در یک اکوسیستم ارزشمند نیستند بنابراین احتیاط کنید. #DYOR

@cryptobyalireza