مبلغ درخواستی از سوی یونان ۲۹۰ میلیارد یورو است …

 مبلغ درخواستی از سوی یونان ۲۹۰ میلیارد یورو است …

#جنگ_جهانی

🔹 پس از لهستان، یونان نیز بخاطر صدمات و تخریب های ناشی از جنگ جهانی دوم خواستار دریافت غرامت از آلمان شد.

این موضوع باید به تصویب پارلمان یونان برسد. مبلغ درخواستی از سوی یونان ۲۹۰ میلیارد یورو است.


@dachstudien