🔹 بزرگترین تهدید امروز برای اتحادیه اروپا کدام است؟.. سمت چپ: حامیان احزاب موافق اتحادیه

🔹 بزرگترین تهدید امروز برای اتحادیه اروپا کدام است؟.. سمت چپ: حامیان احزاب موافق اتحادیه

🔹 بزرگترین تهدید امروز برای اتحادیه اروپا کدام است؟

سمت چپ: حامیان احزاب موافق اتحادیه
سمت راست: حامیان احزاب ضد اروپایی


@dachstudien