🔹در تصویری که روی این شماره هفته‌نامه ویرتشافس_ووخه نقش بسته، گیره کاغذ گلوی عقاب (نماد آلمان) را می‌فشارد که به بروکراسی در دولت

🔹در تصویری که روی این شماره هفته‌نامه ویرتشافس_ووخه نقش بسته، گیره کاغذ گلوی عقاب (نماد آلمان) را می‌فشارد که به بروکراسی در دولت

🔹در تصویری که روی این شماره هفته‌نامه ویرتشافس_ووخه نقش بسته، گیره کاغذ گلوی عقاب (نماد آلمان) را می‌فشارد که به بروکراسی در دولت فدرال آلمان اشاره می‌کند. این هفته‌نامه اقتصادی این پرسش را مطرح کرده که این کشور به چه مقدار بروکراسی نیازمند است؟ و در مقاله‌ای بررسی کرده که آیا می‌توان کشور را با بروکراسی کمتر اداره کرد؟
https://www.wiwo.de

@dotDE