روزی که آمریکا سپاه رو برد توی لیست گروه‌های تروریستی، کلی از آقایون مجلسی و دولتی و … لباس سپاه پوشیدن و گفتن ما یک سپاهی هستیم!

روزی که آمریکا سپاه رو برد توی لیست گروه‌های تروریستی، کلی از آقایون مجلسی و دولتی و ... لباس سپاه پوشیدن و گفتن ما یک سپاهی هستیم! آقا تا اینستاگرام اکانت چند سپاهی رو فیلتر کرد، ملت عکسهای با لباس سپاهشون رو که پاک کردن هیچ، هرچی هم پیج سپاه و رفیق ریش دار که داشتن رو ازش خارج شدن 😂 فکر کنم جنگ بشه همه یه پاسپورت دیگه رو کنند بگن ما اینجا اسیر جنگی بودیم🤣
@dotDE