فروردین تموم شد! 😍. عبور موفقیت آمیز از مرحله نخست بازی هیجان انگیز سال ۹۸ مبارک باد

فروردین تموم شد!😍
عبور موفقیت آمیز از مرحله نخست بازی هیجان انگیز سال ۹۸ مبارک باد.😂

این ویدئو رو یادتونه شب عید فرستادم؟ میگفت 'آخه امسال سال ماست!' خالی بند!😳
فعلا که از فروردین جون سالم بدر بردیم صلوات. 😂
البته نفسمون رو گرفت نامرد. حالا ۱۱ مرحله دیگه داریم. یاد بازی مورتال‌کامبد افتادم. البته اون مادرمرده مرحله اولش عمرا انقدر هیجان داشت.🤣 حمله ملخها دیگه چی میگه؟! تو بازی نبودا!🤪
@dotDE