لینک مطالب مفید کانال برای مهاجرت به آلمان:.. بروز رسانی

لینک مطالب مفید کانال برای مهاجرت به آلمان:

خرید خودرو:https://t.me/dotDE/69
خرید خودرو:https://t.me/dotDE/128
زبان آلمانی:https://t.me/dotDE/82
انتخاب سیم کارت:https://t.me/dotDE/99
گواهینامه آلمانی:https://t.me/dotDE/101
گواهینامه آلمانی:https://t.me/dotDE/121
وسایل نقلیه عمومی:https://t.me/dotDE/105
دانشگاه دویسبورگ اسن:https://t.me/dotDE/118
بیمه:https://t.me/dotDE/123
بیمه:https://t.me/dotDE/206
قانون اساسی:https://t.me/dotDE/126
خرید آپارتمان:https://t.me/dotDE/182
مالیات در آلمان:https://t.me/dotDE/199
مدارس در آلمان:https://t.me/dotDE/217
مدارس خوب اسن:https://t.me/dotDE/236
تولد نوزاد در آلمان:https://t.me/dotDE/220
مشاغل مورد نیاز آلمان:https://t.me/dotDE/238
صاحبان چه مشاغلی؟https://t.me/dotDE/250

درحال بروز رسانی