لینک روزنوشته‌های من تا قبل از مهاجرت:.. شروعی دوباره: خودم: عید پاک و سفر: مهاجرت؟

لینک روزنوشته‌های من تا قبل از مهاجرت:

شروعی دوباره:https://t.me/dotDE/693
معرفی خودم:https://t.me/dotDE/264
تعطیلات عید پاک و سفر:https://t.me/dotDE/269
چرا مهاجرت؟https://t.me/dotDE/288
این آلمانی‌های خنگ:https://t.me/dotDE/296
ثبت شرکت و مهاجرت:https://t.me/dotDE/315
یورو شد ۶هزار تومن:https://t.me/dotDE/344
یکی از کارمندام:https://t.me/dotDE/346
هزینه های اولیه:https://t.me/dotDE/358
تقدس، کلوسیومی ابدی:https://t.me/dotDE/361
طراحی آلمانی:https://t.me/dotDE/384
کلید:https://t.me/dotDE/386
این روزهای من:https://t.me/dotDE/412
ما محترم ها:https://t.me/dotDE/419
کم خرج از سفرکنید:https://t.me/dotDE/436
تهدید برای افضلی:https://t.me/dotDE/479
سفر به کره کره:https://t.me/dotDE/490
کارت اقامت:https://t.me/dotDE/541
سفر به ایتالیا:https://t.me/dotDE/551
بیمه و اقامت:https://t.me/dotDE/574
آلمانی‌ها چجورین؟https://t.me/dotDE/590
آفتابه:https://t.me/dotDE/592
بریم آفریقا شیر بکشیم؟https://t.me/dotDE/594
من و مشکلات ایران:https://t.me/dotDE/600
اساس کشی شرکت:https://t.me/dotDE/638
شرکت داری به سبک آلمانی:https://t.me/dotDE/650
چرا مهاجرت به آلمان خوبه؟https://t.me/dotDE/676
قیمت دلار چند؟https://t.me/dotDE/724
سفر به ژاپن:https://t.me/dotDE/764
مستراح!https://t.me/dotDE/809
فروشنده ها:https://t.me/dotDE/809
باشرف:https://t.me/dotDE/815
درآمد مدرسه:https://t.me/dotDE/817
خانه مادر:https://t.me/dotDE/839
خرید آلمانی:https://t.me/dotDE/861
ترکهای آلمان:https://t.me/dotDE/893
چرا مهاجرت به آلمان؟https://t.me/dotDE/1073
چرا اسن؟https://t.me/dotDE/1075
روی کدام تردمیل؟https://t.me/dotDE/1194
هزینه زنده بودن:https://t.me/dotDE/1207
این ساعتهای لعنتی:https://t.me/dotDE/1225
کمک به شما برای مهاجرت:https://t.me/dotDE/1280
پنج شخصیت اتاق فکر:https://t.me/dotDE/1405
این دست ما نمک نداره:https://t.me/dotDE/1434
شعر کوچ:https://t.me/dotDE/1512
این آلمانی ها:https://t.me/dotDE/1514
خوشبختم یا خوشوقتم؟https://t.me/dotDE/1519
هیچکس نباید...!https://t.me/dotDE/1610
پشمام ریخت!https://t.me/dotDE/1620
فسفود ایرانی:https://t.me/dotDE/1645
بانکداری اسلامی:https://t.me/dotDE/1691
ما چقدر خفنیم:https://t.me/dotDE/1695
بارسلونا:https://t.me/dotDE/1710
راه اندازی کسب و کار:https://t.me/dotDE/1716
فروش ماشین:https://t.me/dotDE/1727
یورو شد ۱۳۰۰۰ تومن!https://t.me/dotDE/1771
مهاجرت بکنیم یا نه؟https://t.me/dotDE/1775
عرفان:https://t.me/dotDE/1782
ما رفتیم:https://t.me/dotDE/1793