چرخه بزرگ تغییرات اساسی نظامها از شروع تا پایان بر اساس مدل‌های کلاسیک و تکرار شده در سه مرحله اوج گرفتن، نقطه پیک و افول

چرخه بزرگ تغییرات اساسی نظامها از شروع تا پایان بر اساس مدل‌های کلاسیک و تکرار شده در سه مرحله اوج گرفتن، نقطه پیک و افول

چرخه بزرگ تغییرات اساسی نظامها از شروع تا پایان بر اساس مدل های کلاسیک و تکرار شده در سه مرحله اوج گرفتن، نقطه پیک و افول.
اثر ری دالیو، مدیر یکی از بزرگترین هج فاندهای دنیا و جزو 100 فرد تاثیر گذار جهان و نویسنده کتاب تغییر نظم جهان:

این مدل در مورد تغییر قدرت اول جهان و همینطور کشورها بارها تکرار شده است.
۱.رهبری قوی
۲.ابتکارات و اختراعات
۳. تحصیلات
۴. فرهنگ قوی
۵. اختصاص درست منابع
۶. رقابت پذیری خوب
۷. رشد درآمد قوی
۸. مراکز مالی و بازار قوی
۹. بهره وری پایینتر
۱۰.استمرار وضعیت بدون ایجاد تغییرات مثبت
۱۱. از دست رفتن رقابت پذیری ( نبود رقابت آزاد بین بنگاههای اقتصادی بدلیل امکانات نظامها در استفاده انحصاری از منابع عمومی)
۱۲. فاصله طبقاتی زیاد
۱۳.بدهی های بزرگ
۱۴.چاپ پول
۱۵.دعواهای داخلی( بر سر کسب قدرت)
۱۶.از دست دادن قدرت ارز ذخیره ( ارز مرجع)
۱۷. رهبریت ضعیف
۱۸.جنگ داخلی/انقلاب

@dotDE