از ارتباط با زن قوی نهراس، شاید روزی برسد که او‌ تنها ارتش تو باشد …در جنگهای خیابانی ایرلند شمالی در سال ۱۹۷۲ دختری ۱۷ ساله از چر

از ارتباط با زن قوی نهراس، شاید روزی برسد که او‌ تنها ارتش تو باشد …در جنگهای خیابانی ایرلند شمالی در سال ۱۹۷۲ دختری ۱۷ ساله از چر

از ارتباط با زن قوی نهراس، شاید روزی برسد که او‌ تنها ارتش تو باشد.

در جنگهای خیابانی ایرلند شمالی در سال ۱۹۷۲ دختری ۱۷ ساله از چریکهای جدایی طلب ایرلند شمالی، با سلاح نامزد زخمی خود با ارتش بریتانیا می‌جنگد. نامزد دختر بعد از انتقال به بیمارستان از مرگ نجات پیدا کرد. اما مارین براوون در حالیکه باردار بود، تا لحظه مرگ جنگید.
زمانی که فرمانده انگلیسی متوجه شد با یک دختر در نبرد بوده‌است، دستور داد کسی به جسد دختر نزدیک نشود تا ایرلندی‌ها جسد او را دفن کنند.
در ایرلند شمالی روایت است که فرمانده انگلیسی این جمله را با خود زمزمه کرده است: "برای ملکه‌ای می‌جنگیم که به حال ما توجهی ندارد، در حالی که این دختر اینگونه به سرزمین و عشق خود اهمیت می دهد".

این داستان به عنوان نماد روز زن در ایرلند انتخاب شد و بعد‌ها با این جمله مزین شد:
“از ارتباط با زن قوی نهراس، شاید روزی برسد که او‌ تنها ارتش تو باشد...”
@dotDE