🔴 هم نشینان‌ شما چه کسانی هستند؟

#همنشین
✅ تحقیقات نشان میدهد استرس و شادی هر دو واگیر دارند و بودن در کنار افرادی که شاد و یا افسرده هستند به طور مشخص و مستقیم بر روح و روان ما تاثیر میگذارد!
🔴 هم نشینان‌ شما چه کسانی هستند؟
@fannebayan