🔴 بهترین شنونده، بهترین گوینده. 🔴 جذاب‌تر شویم. اما چگونه؟

🔴 بهترین شنونده ،بهترین گوینده
🔴 جذاب تر شویم. اما چگونه؟
🔴 ارتباطی دو سویه !
🔴 میخواهم بدانم نظر مخاطب در مورد من چیست؟ موافق است یا مخالف؟
@fannebayan