🔴به صدا انرژی ببخشیم

🔴به صدا انرژی ببخشیم
🔴 هنگام عصبی شدن و هیجان زیاد تارهای صوتی منقبض و کوتاه و صدا ناخوشایند میشود
#آموز_یک_دقیقه_ای
@fannebayan