هیچ کار خوب و بدی در این دنیا گم نمیشه و درنهایت نتیجه همه کارهامون بهمون برمیگرده …

هیچ کار خوب و بدی در این دنیا گم نمیشه و درنهایت نتیجه همه کارهامون بهمون برمیگرده.

#اصل_کارما