شاید چنان که باید نزیسته‌ام!

شاید چنان که باید نزیسته‌ام!

معرفی کتاب در مسیر شخصیت در کانال اختصاصی معرفی کتاب: برگ برگ.

https://t.me/barggbargg/8

کتاب در مسیر شخصیت، آدمیان امروز را به بازنگری جدید در برخی عادات، تفکرات، وسوسه‌ها و حساسیت‌های‌شان فرا می‌خواند. کتابی است برای ساختن آدم دوم، آدمی که به شدت بر ضعف‌های خودش آگاه است، آدمی که در زیست‌بوم اخلاقی او تواضع بر مشهور یا من کبیر شدن اولویت دارد، اما از پیوستگی با غایت‌های اخلاقی، عمیقاً شادکام است. نقطه آغاز می‌تواند پرسیدن این سؤال از خود باشد که «نکند چنان که باید نزیسته‌ام؟»

(کتاب خوب را به دیگران معرفی کنیم.)

@fazeli_mohammad