معرفی کتاب صوتی.. می‌توانید معرفی کتاب‌ها را در کانال برگ برگ، بشنوید

معرفی کتاب صوتی

می‌توانید معرفی کتاب‌ها را در کانال برگ برگ، بشنوید. دو نمونه از این نوع معرفی کتاب تاکنون در این کانال ارائه شده است.

یک. معرفی صوتی کتاب ایران زمین: روزگار باستان

دو. معرفی صوتی کتاب چین

این شیوه، آشنا شدن با کتاب‌ها را ساده‌تر می‌کند.

@fazeli_mohammad

(اگر می‌پسندید به اشتراک بگذارید.)