توسعه و امنیت پایدار ایران بدون توجه به چهار عامل کم آبی اقلیمی، کمیابی آب و تغییر اقلیم؛ نقصان سرمایه اجتماعی و ضرورت پر کردن شکا

توسعه و امنیت پایدار ایران بدون توجه به چهار عامل کم آبی اقلیمی، کمیابی آب و تغییر اقلیم؛ نقصان سرمایه اجتماعی و ضرورت پر کردن شکا

توسعه و امنیت پایدار ایران بدون توجه به چهار عامل کم آبی اقلیمی، کمیابی آب و تغییر اقلیم؛ نقصان سرمایه اجتماعی و ضرورت پر کردن شکاف مردم و حاکمیت؛ موقعیت جغرافیایی ایران و الزاماتش برای امنیت و توسعه؛ و رفع موانع ارتباط پایدار با جهان، نابسنده، شکننده و موقتی است.

@fazeli_mohammad