گمان می‌کنم در چشم انداز فعلی استراتژی سیاست خارجی ایران، توافقی که احتمالا در وین حاصل خواهد شد ماهیت موقت دارد

گمان می‌کنم در چشم انداز فعلی استراتژی سیاست خارجی ایران، توافقی که احتمالا در وین حاصل خواهد شد ماهیت موقت دارد

گمان می کنم در چشم انداز فعلی استراتژی سیاست خارجی ایران، توافقی که احتمالا در وین حاصل خواهد شد ماهیت موقت دارد.

معانی زیادی برای این موقت بودن وجود دارد، اما الزاماتی هم دارد. از چمله تلاش برای بهره گرفتن حداکثری از توافق دز چارچوبی دولتی-خصوصی-مدنی در مسیر اصلاحات و منافع ملی؛ و تلاش برای تغییر این ماهیت موقت به امر پایدار.

بوروکراسی در حالت معمول و تجربه شده، ظرفیت چنین دوراندیشی و بینشی را ندارد.

#دغدغه_ایران، #محمد_فاضلی، #تجربه_برجام، #ظرفیت_حکومت

@fazeli_mohammad