ریشه‌های اعتراض در آموزش و پرورش ۱.. اعتماد ۲۷ آذر ۱۴۰۰.. عباس عبدی

🔴ریشه‌های اعتراض در آموزش و پرورش ۱

🔺اعتماد ۲۷ آذر ۱۴۰۰

✍️عباس عبدی

🔘این روزها اعتراضات سراسری آموزگاران توجه همگان را به خود جلب کرده است. اعتراضاتی که سراسری و بسیار آرام و مدنی برگزار می‌شود و خواسته اصلی آنان نیز همسان‌سازی با حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها طبق یک نسبت معین است. آموزگاران در این خواسته خود ذی‌حق هستند، چرا که بدون تردید حقوق و دستمزد آنان به قیمت ثابت در چند دهه گذشته کاهش داشته، در نتیجه بسیاری از آنان را مجبور به حضور در مشاغل دوم و حتی سوم نموده است.

🔘بنابر این باید انتظار داشت که دولت نیز احترام این نحوه اعتراض مدنی معلمان را پاس دارد و از طریق یک گفتگوی سازنده و با توجه به جمیع شرایط با آنان به توافق و تفاهم برسد. چنین رفتاری نه فقط به بهبود شرایط معلمان کمک خواهد کرد، بلکه الگوی مناسبی برای چگونگی تعامل میان دولت و معترضین در هر زمینه است.

https://telegra.ph/ریشه%E2%80%8Cهای-اعتراض-در-آموزش-و-پرورش-۱-12-18