آزمایشی. ظاهرا آزمایش فیلترینگ تلگرام موفق جلوه کرده که بعد از چند سال هنوز کسی قصد رفع فیلتر ندارد

آزمایشی. ظاهرا آزمایش فیلترینگ تلگرام موفق جلوه کرده که بعد از چند سال هنوز کسی قصد رفع فیلتر ندارد

#طرح_صیانت آزمایشی
ظاهرا آزمایش فیلترینگ تلگرام موفق جلوه کرده که بعد از چند سال هنوز کسی قصد رفع فیلتر ندارد. طرح صیانت هم این گونه آزمایشی است؟

@fazeli_mohammad