سؤالی که در این توئیت پرسیده‌ام، واقعا از سر استیصال است، یعنی هر چه به چارچوب سیاست و خط مشی‌ها در ایران این سالها نگاه می‌کنم، چ

سؤالی که در این توئیت پرسیده‌ام، واقعا از سر استیصال است، یعنی هر چه به چارچوب سیاست و خط مشی‌ها در ایران این سالها نگاه می‌کنم، چ

سؤالی که در این توئیت پرسیده ام، واقعا از سر استیصال است، یعنی هر چه به چارچوب سیاست و خط مشی ها در ایران این سالها نگاه می کنم، چشم اندازی برای #روزی_روزگاری_بدون_تحریم نمی بینم. اشتباه می کنم؟ نظر شما چیست؟

#دغدغه_ایران، #محمد_فاضلی، #تحریم

@fazeli_mohammad