تبصره فسادزا.. محمد فاضلی- جامعه شناس

تبصره فسادزا.. محمد فاضلی- جامعه شناس

تبصره فسادزا

محمد فاضلی- جامعه شناس

هزاران مشکل، احتمال تضییع اموال عمومی و فساد و رانتخواری در همین تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴٠۱ جا خوش کرده است. می خواهند آن را قانون کنند و بعد برای فسادستیزی هم فریاد سر می دهند.

@fazeli_mohammad