معرفی کتاب.. فهرست کتاب هم در معرفی ارائه شده است … (اگر می‌پسندید به اشتراک بگذارید.)

معرفی کتاب

کتاب خیزش مردم سرخورده، درباره خیزش جهان عرب علیه دیکتاتورها در سال ۲۰۱۱ مشهور به بهار عربی، در کانال برگ برگ معرفی شده است. 👇👇

https://t.me/barggbargg/10

تصویر فهرست کتاب هم در معرفی ارائه شده است.

(اگر می‌پسندید به اشتراک بگذارید.)

@fazeli_mohammad