نسخه کامل مقاله «یادگیری ماشینی در اقتصاد انرژی».. یک نسخه اولیه از مقاله، این جا قابل دست‌رس است

نسخه کامل مقاله «یادگیری ماشینی در اقتصاد انرژی»

دوستان زیادی در مورد متن کامل مقاله مروری که نوشته بودیم می‌‌پرسیدند. یک نسخه اولیه از مقاله، این جا قابل دست‌رس است. احتمالا در آینده نسخه تکمیل‌تر و ویرایش/پیرایش‌شده‌تری منتشر خواهد شد.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3270251

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi