💎 اگر فقط برای پول درآوردن شروع کنید، بزرگ‌ترین اشتباه زندگی‌تان را مرتکب شده‌اید!.. «گریر گارسون»

💎 اگر فقط برای پول درآوردن شروع کنید، بزرگ‌ترین اشتباه زندگی‌تان را مرتکب شده‌اید!

👈 کاری را انجام بدهید که علاقه و استعداد طبیعی آن را دارید و اگر در انجام آن به قدر کافی خوب باشید، پول خودش به سوی شما سرازیر خواهد شد!

"گریر گارسون"
(هنرپیشه و برنده‌ی جایزه‌ی اسکار)

🆔 Mag.iNoti.ir
🆔 @iNotiOfficial
🌎 https://iNoti.com