🌗یک روز سیاره ۲۴۳ روز زمین بطول می‌انجامد، درحالیکه سال ناهیدی (چرخش به دور خورشید) تنها ۲۲۴٫۷ روز زمینی طول می‌کشد

🌗یک روز سیاره #ناهید 243 روز زمین بطول می انجامد، درحالیکه سال ناهیدی (چرخش به دور خورشید) تنها 224.7 روز زمینی طول می کشد.
@keyhan_n1