این کانال فقط به کسانی توصیه می‌شود که از وضعیت موجود ناراضی اند و می‌خواهند کاری کنند

این کانال فقط به کسانی توصیه می‌شود که از وضعیت موجود ناراضی اند و می‌خواهند کاری کنند

این کانال فقط به کسانی توصیه می شود که از وضعیت موجود ناراضی اند و می خواهند کاری کنند.

در این کانال هر هفته فقط یک یا دو مطلب گذاشته می شود

شبکه استراتژیست زیر نظر دکتر مجتبی لشکربلوکی

http://T.me/joinchat/AkETQjumbE6HwyIhxg_fCg