شما هم به ۹۴ هزار عضوی بپیوندید که. ☑️تغییر را به جای. ❌توقف

شما هم به 94 هزار عضوی بپیوندید که
☑️تغییر را به جای
❌توقف
❌تنبلی
❌و توجیه انتخاب کرده اند.

http://T.me/joinchat/AkETQjumbE6HwyIhxg_fCg