زیست بوم ایران (جامعه شناسی زیست بومگرا)

زیست بوم ایران(جامعه شناسی زیست بومگرا)
@zistbomeshomal

کانال جهت آسیب شناسی زیست بوم ایران در حوزه های مختلف فرهنگی اجتماعی با هدف تقویت بینشی اجتماعی توسط دکتر فیروزجاییان استادیار جامعه شناسی دانشگاه مازندران طراحی گردید..
آیدی کانال
@zistbomeshomal